VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod na webové adrese www.betoni.cz („internetový obchod“) je provozován obchodní společností AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IČO 46966676, se sídlem Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč – Horka-Domky, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 892(„prodávající“).
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro e-shop („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě potvrzené objednávky kupujícího, či písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (společně „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou, jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.
1.3. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel („kupující“).
1.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („spotřebitel“).
1.5. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.6. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít se spotřebitelem v českém jazyce.
1.7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
1.8. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: AGSTAV TŘEBÍČ a.s.,provozovna Martínkov 137, 675 44 Lesonice, tel: +420 568 446 235, e-mail: info@agstav.cz.
1.9. Kupující vstupem do internetového obchodu stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující má možnost se v internetovém obchodě zaregistrovat a prostřednictvím svého uživatelského rozhraní objednávat v internetovém obchodě zboží („uživatelský účet“).
2.2. Kupující může objednávat zboží též bez registrace.
2.3. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do
svého uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
2.7. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nebo uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu při užívání internetového obchodu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v internetovém obchodě, škody způsobené přerušením provozu, poruchou internetového obchodu, počítačovými viry či škody v důsledku ztráty dat.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Pro objednání zboží kupující učiní následující kroky:

  • 3.2.1. „vloží“ vybrané zboží do elektronického nákupního košíku;
  • 3.2.2. vyplní, případně potvrdí fakturační a doručovací adresu;
  • 3.2.3. vybere způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
  • 3.2.4. kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ potvrdí informace o objednávce, čímž je objednávka odeslána prodávajícímu; (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.4. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně doručení objednávky systémem internetového obchodu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském účtu nebo v objednávce („elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.
3.5. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje také odeslání zboží prodávajícího kupujícímu.
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.2. Vedle kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 4.3.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • 4.3.2. v hotovosti při osobním odběru u prodávajícího;
  • 4.3.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  • 4.3.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního portálu.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.
4.7. Účtenka vystavená prodávajícím podle zákona o evidenci tržeb a doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad, budou zaslány na elektronickou adresu kupujícího. Kupující s tímto způsobem obdržení dokladu potvrzením těchto VOP souhlasí.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Podmínkou dodání zboží je předchozí úhrada kupní ceny zboží, není-li stranami výslovně sjednáno jinak.
5.2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách internetového obchodu.
5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nebezpečí škody na zboží přejde okamžikem převzetí zboží ze strany kupujícího, nebo okamžikem, kdy po marné výzvě k převzetí zboží, bylo zboží dodáno na místo určení a bezpečně složeno.
5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to dobírkou při převzetí takto opakovaně doručovaného zboží.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít. Důvod odmítnutí převzetí zásilky je kupující povinen vyznačit na dodacím listu přímo
dopravci.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.2těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy je vyvěšen na stránkách internetového obchodu.
6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné prodávajícím přijmout zpět.
6.3. Odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn zaslat písemně na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v těchto VOP.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno.
6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží kupující.
6.6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.
6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
6.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu kupujícího a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy zveřejněné prodávajícím;
  • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu 6měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.
7.5. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použije se takto uvedená doba, avšak do maximálního rozsahu 12 měsíců od převzetí.
7.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

  • 7.6.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • 7.6.2. na odstranění vady opravou věci;
  • 7.6.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • 7.6.4. na odstoupení od smlouvy.

7.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující způsob odstranění vady ani do 14 dnů od oznámení vady, je prodávající oprávněn způsob odstranění vady zvolit sám a oznámit jej kupujícímu.
7.8. Článek 7.4 a 7.5 těchto VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
7.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, je-li požadována, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
7.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zejména na e-mailové adrese reklamace@agstav.cz a zboží prodávajícímu předat dle pokynů prodávajícího v reakci na oznámení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od převzetí zboží prodávajícím, a to i prostřednictvím přepravní služby.
7.11. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
7.12. V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, má povinnost zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží má povinnost zásilku označit příslušnými symboly.
7.13. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží, nebo způsob doručení takového zboží.
7.14. Spotřebiteli bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.15. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
7.16. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresyreklamace@agstav.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.2. Pokud je kupující spotřebitel, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.3. Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webové stránce internetového obchodu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná kupujícímu internetovým obchodem učiněna ve formě elektronické zprávy adresované na elektronickou adresu kupujícího.

11. AUTORSKÁ PRÁVA

11.1. Prodávající vykonává majetková autorská práva k internetovému obchodu, včetně veškerých jeho složek, obsahu, loga a reklamních textů.
11.2. Obsah internetového obchodu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil prodávající předem souhlas.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky s místní příslušností dle sídla prodávajícího.
12.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
12.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny s účinností od 1. listopadu 2020.

 

 

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím se vším
Uložit nastavení